משחק םויה תא ליצמ המל רפוס באינטרנט

                                  Super Why Saves the Day קחשמ

םויה תא ליצמ המל רפוס (Super Why Saves the Day):

.Super Why Save the Day לש שדחה קחשמל םכתא ןימזמ םוט םשב ונלש םכ .ריהמ לכשל םג אלא ,תונמוימל קר אל קקדזת ךכ םשלו םויה תא ליצהל תו .רבעל םימדקתמש םיבתכמ ףוסאל ידכ םיימשב ףועי םוט .בתכמה תא ספספל אל ידכ הסיטה הבוג תא םיאתהל ול רוזעת התא .ול יוארה םוקמל רותב רוצעיו דריי ספתנה למסה .םיראופמ םיקוקיז תוארל ידכ תוטקר ץימחת לא .המ ןמז ךשמל ןהב עקתיהל ולכות ,םיננעה לע ריווא תועוב ופקע ,ליבקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות