משחק יריבא באינטרנט

                                  Knighty קחשמ

יריבא (Knighty):

.הכולמ תורצוא לש הדיש ןהמ םירהלו תוצלפמב םחליהל ידכ תויעקרק-תתה .וזה םיריבאה תמישמ תא אלמל רוביגה תא חלשש הז אוה ךלמה .ברסל תונמדזה התייה אל יליצאה םחולל .ברח וליפא ןיא ןכסמה םדאלו ,םישק םייוסינ םע דדומתי אוה המדאל תחת .ולפוי אל תויעקרק-תתה תוצלפמה לכ זאו קשנה אצמיי הרהמב ךא ,השק ול .רזכאה ךלמה דצמ תנכוסמו תנכוסמו השק המישמ םילשהל תומדל ורזעת ,ףס

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות