משחק לבחה תא ךתח יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Cut the Rope קחשמ

לבחה תא ךתח יבמוז (Zombie Cut the Rope):

.תרחא ךרדב תכלל וטילחה Zombie Cut the Rope קחשמה ירצוי ךא ,םיבמו .םודרגה לע םייולת םיבמוז ליצתש בטיה תנווכמו הפופח תשקל ךופהת .םהו םכישעמל ינויגה רבסה אוצמל ךרוצ שי .םיתמ רבכ םה ,םיבמוז גורהל ןתינ אלש ןוויכמ ,ןמז תלבגה אלל ןובקיר .תורחא םיכרדב םייחה םיתמה תא לסחל לוכי התא לבא .םיפסונ םיעוריאל גואדל אלו ,לבחה תא ךותחל ידכ ץחב שמתשהל איה ךלש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות