משחק הקיתע היח באינטרנט

                                  Ancient Beast קחשמ

הקיתע היח (Ancient Beast):

.הקיטקטו גטרטסאכ ךירושיכ תא תוארהל הקיתע היח קחשמב תונמדזה ךל הי .םוקיה שוביכל תויזוידנרג תוינכות שי ,דימת ומכ ,אוהו ררועתה םודקה .תוצלפמב םחליהל ידכ המבה תמדקל ךלש םיצימאה םימסוקהו םימחולה תא ח .ברקה תאצות םייתסת דציכ םכב יולת הזו םיאתה ךרד םירוביגה תא וריבע .הלש םידמהו תולוכיה ,קשנה ילכ תא ןכדועת ןמזבו רהמ המכ ,התושרב הי .תשרב קחשל לוכי התא .ינודז תוצלפמ אבצ רציימה לודגה ןהכה איה תיפוסה הרטמה