משחק ינועבט רכיא באינטרנט

                                  Vegan Farmer קחשמ

ינועבט רכיא (Vegan Farmer):

.תינוחמצל ךופהל תנווכתמ איה ,תוציצקו םיקייטס לוכאל הצור אל רבכ א .ודקובא טלס תשרוד ותבש עמששכ ןיטולחל םומה היה אבא .םדבל םירפהו המכ םייח םש ,הווחב הז תא גישהל לכוא הפיא .ינועבטה רכיאהמ תאצל תינבתל ורזע .תורפמ םתוא תחקל לוכי התאו ,תוקרי לש םיגוס השולש ףיסוהל ךירצ התא .הרוק המ וארתו הרפה תא םיליכאמ םתא ןתיא ,ןהמ ואציי םיעלות ,תומצע .םישרדנה תוקריה תלבקל דע םינוש םיטנמלא בלשו ךמצעב בושח ,אבה בלשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות