משחק Connect םידלי ןג באינטרנט

                                  Kindergarten Connect קחשמ

Connect םידלי ןג (Kindergarten Connect):

.םידלי ינגל ונלש הנהמה רפסה תיבל םכתא םינימזמ ונא .קחשמ אוה רועיש לכ יכ ונתיאמ דומלל גונעת הז .תילגנאב םילימ לע הרזחל ונירועיש תא שידקנ םויה .חולה לע תונומת לש תורוש יתש תוארל ולכות .טוח תועצמאב תונוילעה תונומתה םע ןותחתה תא דירוהל ךילע .תינושארה תואה תא םימאות תונומתה תומשש אוה רוביחה ןורקיע .םוקמוק םע חתפמ רמולכ ,םוקמוקל רבחתמ חתפמ :המגוד .תודוקנ האמ םירסומ האיגשה לעו ,תודוקנ 500 לבקמ התא ןוכנה רוביחה .תומר הרשע םיתש ללוכ קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות