משחק קלאה לש ןואט ןואט קאט באינטרנט

                                  The Incredible Hulk Chitauri Takedown קחשמ

קלאה לש ןואט ןואט קאט (The Incredible Hulk Chitauri Takedown):

.םימקונה תווצמ תקולחמב היונשו תידוחיי תומד אוה קנעה .םיקנטה לע חדקאה עול רשק רושקלו תוינוכמ תולקב ךופהל לגוסמה ,קנע .ןואדקאט ירואטי'צ קוריה קנעה קחשמב חילצת ךא ,לק וניא הזכ ןוירב ל .הזכ דבכ לקשמ רובע ריבעהל ןתינ אלו ,סוטל עדוי אל אוהש ןוויכמ ,רש .הסיטה תיווז תאו הצוחה רוביגה קחדנ ותיא חוכה תא ןקת .הכורא הסיטל םימרותש םיבושח םיכרע הלא .הסיטה תא ךיראהל םינוש םיצפחמ ליחתהל ולכות ךרדב ,ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות