משחק םירזייח םיחצור באינטרנט

                                  Alien Murderers קחשמ

םירזייח םיחצור (Alien Murderers):

.רבע לכמו עיתפמב בכוכה תא ופקת םירז םישלופ .וסרהנ אבצה יסיסב לכ טעמכ .המדאל תחתמ ויהש הלא טעמל .םירזייחה םע השקו ךורא ברק ונינפל לבא ,תדרש ,לזמ רב התא .חותיפב ונלש לע הברהב הלוע םהלש היגולונכטה ,םדיצל אצמנ חוכה דוע .םיווש םיאנתב םחליהל לכונו ונלשמ ונל היהי בורקבש רמואש המ ,קשנ ל .ריעה תובוחרב שממ םתוא אוצמל ןתינו םימייקה םיעצמאב תודרשיהה לע ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות