משחק תולפא תורהנמ באינטרנט

                                  Dark Tunels קחשמ

תולפא תורהנמ (Dark Tunels ):

.ךלש תרמשמה וז םויהו תיתחתה תבכרה תרהנמב רמושכ שמשמ התא .תובכרה תעונתל עירפמו תורהנמל רדוח אל רז ףאש הפוצו תרמשמה לכ ךשמ .הילאמ הרורב ךא ,תשגרומ ישוקב ,ךסמה לע העונתל בל םתמש הרהמ דע לב .ותוא קודבלו דושחה רתאל תשגל ךילע ,קודבל ידכ .םוקמל תכלהו סנפ תספת .תותמ םייניע םע לבא ,םדא ומכ הארנש ארונ רוצי הכשחהמ האיצוה רוא ן .תולפאה תוינוכמב ועיפוהש תוצלפמל דגנתהל םילוכיש קשנ ילכ אוצמל יד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות