משחק 2 תולפא תורהנמ באינטרנט

                                  Dark Tunels 2 קחשמ

2 תולפא תורהנמ (Dark Tunels 2):

.םלועמ השחרתה אלש ,ונריעב השחרתה היופצ אל המדא תדיער .דואמ ןכוסמו ידוס ףיגנ רגוא ןהב תולוכמה תומיטא הרבשנ ךכמ האצותכ .תוצלפמל ךפהו קבדנ תורהנמה תא תרישש ימ לכ ,ררחתשה ףיגנה רשאכו ,ת .דוע ותיא דדומתהל רשפא יאש יתימא ןוסא היהי הז תרחא ,חטשה ינפל עי .2 םיהכ םי'צנוטב סורהלו םירוצי אצמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות