משחק 3 םילפא םילנוט באינטרנט

                                  Dark Tunels 3 קחשמ

3 םילפא םילנוט (Dark Tunels 3):

.דורשל קר וסינ םלוכ ,דבע אל שיאש ןוויכמ ,הטטומתה תיתשתה ,תדרל הל .תוציקעב םתוא וקיבדה וא םישנא ולכאו וטטוש תוצלפמה ,הז בלשב .תורהנמב תכלל תוחפל םיכירצ םהש םוקמל עיגהל ידכ הב שמתשהל םיכירצ .תיבה תא בוזעל ךירצ התא זא ,לכוא גישהל ךירצ התא .תחא ורטמ תנחתב רובעל ךירצ התא הז ליבשב לבא ,הקפסאה תא שדחל תטלח .3 םיהכ םילנוטב םכמצע לע ןגהל םינכומ תויהל םכילע עגרו עגר לכב עי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות