משחק םיתמ חצור באינטרנט

                                  Deads Killer קחשמ

םיתמ חצור (Deads Killer ):

.ולהבנ טושפ םישנא ,ועיפוה םינושארה םיבמוזהשכ .םהמ ידמ רתוי ויה ,תלעות רסח הזש וניבה םה ךכ רחא לבא ,םיתמה תא ד .םיגורהה תא גורהל רוסא ךא ,תחא הפיפכב םייקתהל םיבמוז לע יכ םיעבו .תודחוימ תומרות תודוקנו הז םע וקפוס םה ,םדל םיקוקז ויה םהש ןוויכ .Deads Killer - הרזעל ארקנ התא זאו םיפדוע םירוק םימעפל לבא .ךרוצה תדימב םתוא סורהל עדויו תוצלפמה ילגרה תא תמלשומ הרוצב עדוי .ריעב םכמצע תא אוצמל ולכות .םייביסרגא דואמ וישכע םהו םיבמוזה לכ הפיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות