משחק 2 תוומה חצורה באינטרנט

                                  Deads Killer 2 קחשמ

2 תוומה חצורה (Deads Killer 2):

.קשנ בוש םירהל ךירצ התא ,הרטשמב הדובעב ןויסינ תונש רשע רחאל ונשר .וישכע ךל םידגנתמש הלא תמועל םינטק םידלי םה ,םיעשופ םע אל םחליהל .ריעה תובוחרב ועיפוה םיטנטומו םיבמוז .הפיא עדוי אל דחא ףאו דחא םוי ךות ,עיתפמב הרק הז .ולבס םישנא הברה ,התיא תושעל המ הטילחהו הבצייתה הלשממהש ןמזב .ןמז הברה Deads Killer 2 ןיכסב ויחת אל תרחא ,םיליגר המיחל יעצמא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות