משחק יטיק תעיבצ באינטרנט

                                  Coloring Kitty קחשמ

יטיק תעיבצ (Coloring Kitty):

.העיבצה יטיק לש שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םינטקה םינק .העיבצ ירפס תרזעב תויתריציה ויתולוכי תא שממל לכוי ןקחש לכ ,וכותב .םידומח םילותח לש ןבל רוחשב תונומת תוארל ולכות ךסמה לע .םכינפל התוא חותפלו רבכעה תרזעב תונומתה תחא לע ץוחלל םכילע היהי .םינוש תשרבמ ילדגו םיעבצ ועיפוי וילע דחוימ הרקב חול עיפוי דצב .ךלש הנומתב תרחבש רוזאה לע הז עבצ ליחהל ךרטצת עבצב הליבטו תשרבמ .עבצב התוא השועו הנומתה לכ תא הגרדהב עבוצ התא ,הלא םיבלש עוציבב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות