משחק ךלמה ישנא לכ באינטרנט

                                  All the King's Men קחשמ

ךלמה ישנא לכ (All the King's Men):

.חרזמב עיפוה קנע אבצ .םימודא םידמב םישובל םימחולה לכש ןוויכמ םודא הארקנ איה .ךיתומדא םע תונכש ןהש תוכלממה עבש תא סורהלו סופתל וחילצה רבכ םיש .רצבמה תומוח לומ בורקב עיפותו םכרבעל תמדקתמ הדמראה תעכ .ביואה ינפמ ךימחול תפישח ידי לע ךלמה ישנא לכב הכלממה לע ןגהל ךיר .רעשל ךרד תצירפ רשפאת לא .םיעיבג תרוצב לומגת לבקמ התא ,האבה הפקתהה תא הכמ ,האאר לכ .םיפושיכהמ קזנה תא לידגהל וא םיבאשמה יוצימ תא לידגהל ,ךלמה תא קז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות