משחק תויקינקנ תינרצי באינטרנט

                                  Hotdog Maker קחשמ

תויקינקנ תינרצי (Hotdog Maker):

.Hotdog Maker תארקנש ונלש תורשפאב שמתשמ התא םא הנהמ קחשמל ךופהל .ספאמ תומיעט תויקינקנ ןיכהל םכל םיעיצמ ונא .רשב תויקינקנ םע ליחתנו ונידי ומב לכה לשבנ .תונטק תויקינקנ שולש םירצויו ,רשב תנחטמב ותוא םיבבוסמ זאו ,תוכית .םיציב המכ םע םתוא םינגטמ .הנכומ ךלש תיסיסבה תילמה .לובית יבשעו תוקרי ךותחלו ןיכהל ליחתהל ולכות זאו .זנוימו פושטק ,לדרח ופיסוהו הייקינקנ ורצ ,ןכומ לכהשכ .םכתריחב תרוצב םיסורפ ספי'צו הייתש תונחלושה לע וחינה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות