משחק 3 ריווא תומחלמ באינטרנט

                                  Air Wars 3 קחשמ

3 ריווא תומחלמ (Air Wars 3):

.ריווא תוברקב קלח תחקל וכישמת ,Air Wars 3 קחשמה לש ישילשה קלחב .רגנאהב ךמצע תא אצמת קחשמה תליחתב .םיסוטמ ימגד ןווגמ תויהל ולכות םכינפל .סוטמ רוחבלו םהלש םינייפאמה תא ריכהל םכילע היהי .םיוסמ בצקב ףעו םיימשל וילע ספטמ התא זאו .ותוא ופקת ,ביואל םיברקתמשכ .הבוגתב וב תורילו ביואה לש שאה תא בוזעל ךילע ,תונוש הקיטבוריא עצ .ורובע תודוקנ לבקלו ביואה יסוטמב עגפת התא ,קיודמ ךלש הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות