משחק .אשד io באינטרנט

                                  Stabfish.io קחשמ

.אשד io (Stabfish.io):

.Stabfish םלועב io םיגד לש םינושו םיבר םיגוס לע יח. .הז תא הז םידצו םתודרשיה לע םימחלנ םה םוי לכ .דרשמב ןטק גד לבקת .תוחשל הכירצ איה ןוויכ הזיאל התוא ןווכל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל ך .לכואו םיצפח לש םינוש םיגוס ףוסאל ךרטצת .קזחלו לודגל ךלש תומדל רוזעי הז .םתוא ףוקת ,םירחא םינקחש לש תויומדה תא שגופ התאשכ .הז לע תודוקנ לבקלו םתוא דימשהל ולכות דחוימ לודיגב םתאכה ידי לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות