משחק היסקברג באינטרנט

                                  Garbacean קחשמ

היסקברג (Garbacean):

.סונאיקואה לש הז רוזאב תויחל רשפא יא רבכש ןיבהו גדה ררועתהש עגרב .הלבזמל םיה תיעקרק תא וכפה םישנאש איה הביסה .ותוא וכילשהו קנע תוילכמ לע עובק ןפואב ותוא ורסמ םה .ידמ רחואמ היהיש ינפל ןאכמ תאצל וטילחה םיגדהו רוגל ןאל היהי אל ם .ןאיסקברג קחשמב הרוביגל רוזע .רכינ קחרמ תוחשל ךרטצת איה ךכ םשל ךא ,יקנ םוקמ אוצמל הצור איה .הפשא ךובמל ימי-תתה םלועה תא וכפה ןוליינ תויקשו םיחפ ,קיטסלפ יקו .םהב עוגפל ילב תחתמו לעמ תוטילבה ןיב םיגדה תא וריבעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות