משחק החמש הווח באינטרנט

                                  Happy Farm קחשמ

החמש הווח (Happy Farm):

.ונלש Happy Farm תילאוטריווה הווחל אבה ךורב .םיחמצ םגו םייח ילעב םג :בוט ןאכ םייח םלוכ ,םיחמש הזל םיארוקש אל .תוגאד אלל תומח תוככסב םייח םירחא םייח ילעבו תורפ ,תולוגנרת ,םיר .בערל דחא ףאמ ענומו ,ולש הווחב לפטמ יאלקחה .תעכ הווחה תחוורל םורתל םילוכי םתא םג .קוחמל ידכ םהילע ץחלו קחשמה שרגמב ינשה דיל דחא םיחירא םתוא תא שפ .םיטנמלא ינש תוחפל תויהל םיבייח .לבגומ םיכלהמה רפסמ ,לאמש דצב םלוסה תא אלמל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות