משחק םידומח םיסוטמ לש העיבצ באינטרנט

                                  Cute Planes Coloring קחשמ

םידומח םיסוטמ לש העיבצ (Cute Planes Coloring):

.םידומח םיסוטמ לש העיבצ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םינ .הגהה דיל םיבשויש םינוש םיסייטו םיסוטמ לש ןבל רוחשב תונומת תוארל .םכינפל התוא חותפל ךכו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל םכילע ה .דצב עיפוי תושרבמו םיעבצ םע דחוימ חול .הנומתב םיוסמ רוזא לע ותוא ליחהל ידכ עבצ רוחבל םכילע היהי .הנומתה תא ועבצת הלא תולועפ עוציב זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות