משחק קומע ךלוה באינטרנט

                                  Going Deep קחשמ

קומע ךלוה (Going Deep):

.אוושל ךא ,ומייתסה סנו'ג הנאידניא לש ויתואקתפרהש םתבשח .תיפוסניאה הקומעה ראבל תדרל ול רוזעתו ידגאה לייטמה תא בוש שוגפת .תיתחתב תויהל םייושע ךרע ירקי םיאצממו םימודק תורצוא ,ויתוחנה יפ .הדיריב לחהו הצקה לע הדמעש תננכל לבחב ומצע תא רשק רוביגה .תוינלטק תודוכלמב אלמו חוטב אל הז .םינבומה םירירחהמ תעל תעמ תצרופ הבהלה ןימיו לאמשמ ." הקומע הקמעה"ב ץימאה ונרוביגל תוכחמש תורצה לכ אל וזו האבה תוצר

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות