משחק !םלוכ םליק קרס באינטרנט

                                  Idle Kill'em All! קחשמ

!םלוכ םליק קרס (Idle Kill'em All!):

.תויתייעב תופוקתב העיגה הכלממה .תוער תוצלפמ המכ תוריהמב הנב ססהל ילבו תוירופ תומדא לע תימומרעה .דחפהמ וחרבי םלוכו תוצלפמ גוזל הלעי הזש הוויק אוה .ךומכ לודג הכ גטרטסא םע דדומתהל ךרטצי אוהש בשח אל לבנה לבא .ךלש ומכ ןטק הכ אבצ םע וליפא ,ברקב חצנל ךל ורשפאי תיטקט בושחל ךת .םימחול ינש ךל ויהי הלחתהב !Idle Kill'em All -ב םתוא בלש ,שואיי לא לבא .רפושמ גוסמ םחול לבקלו .תצלפמ לכ םע דדומתהל רתוי קזח ךכ ,רתוי הובג םילייחה רפסמש לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות