משחק טייגמירד באינטרנט

                                  Dreamgate קחשמ

טייגמירד (Dreamgate):

.םייחב והשמ גישהל הצור ינקתפרה חור ךלה םע אירבו קזח רוחב .עסמל - תחא ךרד קר ול שי ,הפופצה םייניבה ימי תפוקתב יח אוהש ןווי .תודובע גישיו ביואב םחלי ,ןויסינ חיוורי ,תואקתפרה אצמי אוה שיבכה Dreamgate ידגא םחולל ךופהל הצורש רוביג לע רופיס אוה. .םיסיטרכ תועצמאב לעפתל םכילע תוינתפאש תוינכות םשיילו ךכב ול ורזע .תיגטרטסאו תיטקט בושחל ךלש תלוכיל ןחבמ אוה רחא בירי םע שגפמ לכ .ךלש הנגהה תטישב וא ךלש קשנה תריחבב היולת היהת טייגמיירדב ברקה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות