משחק יתימא םיינפוא רוטלומיס באינטרנט

                                  Real Bike Simulator קחשמ

יתימא םיינפוא רוטלומיס (Real Bike Simulator):

.םלועה יבחרב תונוש תויורחתב ןמזה לכ ףתתשמו יעוצקמ םיעונפוא בכור .עונפוא תגיהנב וירושיכ תא דבכל םינומיאב ונמז לכ תא הלבמ אוה ,תוי .ךכב ול רוזעת יתימאה םיינפואה רוטלומיס קחשמב התא .עונפואב גהונ התאשכ ךינפל היולג היהת ךלש תומדה .דחוימב הנבנש םינומיא חטשב םקומי אוה .יקס תוציפק ןמזב םינוש םיגוסמ םיקירט עצבלו תמיוסמ ךרדב רהמל ךרטצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות