משחק !חנ וה !תואיצמו תודבא באינטרנט

                                  Oh Noah! Lost and Found! קחשמ

!חנ וה !תואיצמו תודבא (Oh Noah! Lost and Found!):

.םדוק םוי בוט ךלה וקוק .היצפח לכ תא הדביאו םיה ףוחב המייקתהש הביסמב ףיכ הל היה .רוזעל םינכומ דימתש םיבוט םירבח שיש בוט .םיזיזפה וקוק לש םירבדה תא אוצמל רקובב ףוחל וכלה לנו חונ .ה'רבחל רוזעל ולכותו חפב קמעתהל ךירצ .והשמ ראשנ םואתפ ,לכתסהל ךירצ ינא םש םגו קינקיפל הכלה ןיידע התרב .ביבסמש המ לכ לע תוכירדב וקדבו םיבושק ויה .ךתעד לוקיש יפל ,ףוח וא קינקיפ :רוחבל המ !חונ הואב ואצמנש םיצפחה לע וצחלו םהל םירזוע םתאו ,םילושכמה לעמ ה !אצמנו דבא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות