משחק 2 דבכ רטרופסנרט באינטרנט

                                  Heavy Transporter 2 קחשמ

2 דבכ רטרופסנרט (Heavy Transporter 2):

.ךרדב רבעומ ובורו ץראה רודכ יבחר לכל עובק ןפואב רבעומ ןעטמה .םילודג םינעטמ תאשל הלוכיש הדבכ תיאשמב גהנת 2 דבכה רטרופסנרטה קח .םייניעה ילגלגל ףוגה תא שיטפלו הניעטל רשקתהל ךילע ,תישאר .האלה ןכו יטמוטוא ןפואב ךדי לע ורסמנש תוביתה תא וקרפת םש ,אבה לנ .ידמל םיבכרומ ךא םינטק םה הקירפהו הניעטה תודוקנ ןיב םיקחרמה .תיברמה תומכה תא איבהל םכילע ,ךרדב תואספוקה תא דבאל אל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות