משחק הווח תיב באינטרנט

                                  Farmhouse קחשמ

הווח תיב (Farmhouse):

.ירויצ םוקמב הנטק הזוחא רוכשל טילחה םג ונרוביגו ריעה תא םיבזוע ם .ןטק תיב ול ועיצה םהו תונכוסל ןפליט אוה .שדח םירוגמ םוקמל רשואמה עסונה עסנ םירבד ףסאש רחאל .דיימ הנטקה הזוחאה תא בהא אוה .תותלדה תא וירחא קרט ,בזע זאו ,המינפ ותוא סינכהו תלדה תא חתפ ,ןכ .ונממ ינורטקלאה לוענמל דוקה תא ההיז אל אוהש רוביגה ןיבה זא קרו .הווחה תיבל תותלדה תא חתפתש םירפסמ לש הצובק ומצעב ןיבהל ךרטצי או

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות