משחק םוירווקא לזאפ באינטרנט

                                  Aquarium Puzzle קחשמ

םוירווקא לזאפ (Aquarium Puzzle):

.ונלש םוירווקאה לזאפ קחשמב ןיינעתתש חינהל ריבס ,םוירווקא ךל שיו .םיסונייקואבו םיב רתויב םינווגמה םיבשותה תא תוראתמה תונומת ונבצה .םכלש םימוירווקאה םלוע תא שדחל הביס שי זא ,אל םאו ,ונגצהש םישנאה .םדוקה םע םילשתשכ םניחב היהת האבה הנומתהו הריחב שפוח ונל ןיא ,םר .םירבשה רפסמ תא רמולכ ,המרה לש תובכרומה תא קר רוחבל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות