משחק הציפ וטומ באינטרנט

                                  Moto Pizza קחשמ

הציפ וטומ (Moto Pizza):

.ריעב חתפנ Moto Pizza םשב שדח לעפמ .רתאב תוחוקלל םירצומ חולשמו הציפ רוצייב החמתמ איה .תונמזה אלמל שדחה חילשל רוזעת התא .ןויסינ תפוקתב אצמנ אוהש ןוויכמ ,רתויב בוטה דצהמ ומצע תא חיכוהל .חוקל רחא שופיחב ךרדב עגפו עונפוא לחתה .םידספה םכל ומרגתו הרוחסל ברסי הנוקה תרחא ,ררקתהל ןמז היהי אלש ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות