משחק םיגד חתות באינטרנט

                                  Fish Canon קחשמ

םיגד חתות (Fish Canon):

.ףוחה יקוצ לע ולפנו וממורתה םירטמ תורשע הבוגב םילג ,םיב הצרפ השק .קזח לג ידי לע ספתנו רתתסהל וקיפסה אל ונלש םיגדהו ,תודוסיה לש ער .התיבה רוזחל הלכי אלש דע ,םימהמ הקוחר ךכ לכו השביה לע ןכסמה רבדה .קחשמב םיגדה חתותב וילע טולשל ולכותו דחוימ חדקאב שמתשהל ונטלחה ם .קוחר רתויש המכ הריו םיגדב חדקאה תא ןעט .םיגורדש הנקו הסיטב תועבטמ ףוסא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות