משחק טושפ הבהא ןחבמ באינטרנט

                                  A Simple Love Test קחשמ

טושפ הבהא ןחבמ (A Simple Love Test):

.וילא סחייתמ וגוז ןב ךיא תעדל הצור בהואמ םדא לכ .יפיצפס ןחבמ ךל עיצהל םיצור ונא ,טושפ הבהא ןחבמב םויה .םש ןיזהלו ךלש ןימה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ךלש ךסמה לע ועיפוי תולאש לש םיוסמ גוס ,ןכמ רחאל .תובושת רפסמ תוארל ולכות םהיתחת .ךלש השיגה תא רתויב הבוטה הרוצב ףקשמש הז תא רוחבל ךרטצת .קחשמה ףוסב האצותה תא ולבקת תולאשה לכ לע ורבעתש רחאל זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות