משחק בבק תינרצי באינטרנט

                                  Kebab Maker קחשמ

בבק תינרצי (Kebab Maker):

.בבק תארקנש תיתייסא הנמ לשבל ונלש ילאוטריווה חבטמל עסינ ינאו התא .םיקוריב ליחתהלו בצמל םתוא איבהל םכילעו ,םישורדה םירצומה לכ תא ו .תלוספ ראשיי אלש ךכ םימה תא ףילחהלו תוחפל םימעפ שולש זרבל תחתמ ו .תורדוסמ תוסורפל תוקריה תא םיכתוח אבה בלשב .ץימחת תריציל רדנלבב םתוא זזהו םהיניב בלש .יכנא דופיש לע תנגטמ זאו ,הדנירמב קיזחהל ךירצש ,זעה וז - רשבל וכ .םיקוריב םיטשקמו תחלצ לע תרמגומה הנמה תא םיש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות