משחק ריוא תונוילע םחול באינטרנט

                                  Air Superiority Fighter קחשמ

ריוא תונוילע םחול (Air Superiority Fighter):

.ברק יסוטמ לש םינוש םימגדב שומח אבצ לכ .םהמ דחא סוטת תיריוואה תונוילעה תמחול ב םויה .לולסמה לע היהי ךלש סוטמה .םיימשל ותוא תולעהל זאו תמיוסמ תוריהמב סוטמה תא ץיאהל ךרטצת עונמ .ראדר היהי ךסמה לש תינמיה הניפב .ביוא יסוטמ אוצמלו תמיוסמ ךרדב סוטל ךרטצת ךתכרדהב .תקיודמ שאב חתפת ,ךלש םיחתותה הארמל ןווכתש רחאל .ותוא ליפת ךכו קזנ ול ומרגי ביואה לש סוטמב תוכמה םיזגפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות