משחק ברק סוטמ באינטרנט

                                  Plane Fight קחשמ

ברק סוטמ (Plane Fight):

.ןפוד אצוי והשמ אל הז - הביא תולועפ ךלהמב ריווא תוברק .ךכמ ענמיהל ןתינ אל ,ריווא יצ םידגונמ תוחוכל שי םא .תיתרגש אל תנוכתמב תוברק ומייקתי Plane Fight קחשמב לבא .םירזגמ בכרומה לדגמ ידי לע וקלוחי ביואה יסוטמ .םיינבלמ םיקולב םיסנכומ םהמ קלחב .ביואה דצב לופייש ךכ ותוא ףוחדלו שוגל דע ףועל םחולה לע .בירי ליפתש הטקר רוגיש ליעפמ אוהו ,םודאה רותפכה לע ץחלי אוה הליפ .ןיינעמש המ קוידב הז לבא ,ךבוסמ בולישה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות