משחק ףושני תיב תופשכמ ךינח באינטרנט

                                  The Owl House Witchs Apprentice קחשמ

ףושני תיב תופשכמ ךינח (The Owl House Witchs Apprentice):

.זול םשב הדלי - הפי הרוביג וריכתו ושגפת ינסיד לש שדחה ריוצמה טרס .םיחתורה םייאב המייסו רחא םלועל לטרופ התליג איה ,רומג הרקמב .ומצע לע זרכוהש םידשה ךלמב תמחלנה ,ףושני ידייל ידא הפשכמה תררוגת .םשגתת התקושתש ןכתי הזה םלועבו ,הפשכמל ךופהל ןמזמ המלח הדליה .דימלתה לש ויתולוכיב חוטב תויהל וילע ךא ,ךינחב הדליה תא תחקל ןכו .ידיתעה ןומיאה ןוויכ תאו היתויטנ תא ועבקיש םינחבמ רפסמ רובעל הרו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות