משחק ברק יסוטמ רוטלומיס באינטרנט

                                  Fighter Aircraft Simulator קחשמ

ברק יסוטמ רוטלומיס (Fighter Aircraft Simulator):

.םיימשב המישמב ליחתהל וא ךמצעב לולסמהמ אירמהל לוכי התאש ידכ ךות .ךסמל לאמשמ הרקבה ישקמ תא ןויעב ארק .רדגב קסרתת אלו ול קוקז ךניאש והשמ לע גגושב םיצחול אלש ךכ ,םיאיר .ףוקתל וליחתיו ועיפוי םיבירי ,םיימשב ךמצע תא אצמתש עגרב .תיתוכאלמ הניב ידי לע טלשנש םלש לולכמ ךל שי ,תוטקר גשה .רפוס סא אל אוה אל םא ,רבד םוש ליצי אל ביואה סוטמו הרטמה רבעל עב .ברקה יסוטמ רוטלומיסב תוביריה לכ תא דימשהל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות