משחק קשמ תויפוקש לזאפ באינטרנט

                                  Farm Slide Puzzle קחשמ

קשמ תויפוקש לזאפ (Farm Slide Puzzle):

.רדבמו ןיינעמ ,גיית - טושפ רתוי וא ,הזזה תודיח .שארמ רופסלו בושחל ךל םימרוג םה .תוריוצמ תווח אוה ולש אשונהש ,תויפוקש לזאפ קחשמ תא םכל םיעיצמ ונ .וררגנ תורחא קשמ תויחו םייריזרזח ,םירומח ,תולוגנרת ,םישבכ ,תורפ .ןהמ תחאב ורחבתש עגרב ורדרדתיש תונומת לע םיחנומ םה .הנומתה תא ריזחהל ךכבו רדסה יפל םתוא רדסל רתוי לק םכל היהיש ךכ ם .ישפוח דחא את תועצמאב הדשה ךרואל תורכיכה תא וריבעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות