משחק רמוש תויא באינטרנט

                                  Spell Guardian קחשמ

רמוש תויא (Spell Guardian):

.םימסוקה רדסמ והז - םילבנ שינעמ ,םימסוקה תולועפ תא םאתמה ,םהלשמ .שחלה רמוש לש הדמע שי הכותב .םלועב ילבולג יונישל איבהל םילוכיש רתויב םיבושחה םיפושיכה לש הרי .םלועה תא שובכל הצורש אבה רוחשה םסוקה םע דדומתהל ךירצשכ םיינוציק .ןוסחאהמ םלענ דואמ רקי רפס - םוריח הרקמ עריא הנורחאל ךא .תויביסרגאה ויתוינכתב עודיה ,רמדלוו ןדקרה ידי לע הבנגנ איה .רמוש תויאה קחשמב ול רוזעת התאו ,רדסמה שוכר תא ריזחהל רמושה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות