Micro Tank Wars קחשמ

םיקנט ורקימ תומחלמ (Micro Tank Wars):

.תומר הרשע שמח לע תיתימא המחלמ אוצמל ולכות Micro Tank Wars קחשמב .םיבבשל בירי תולקב קסרל םילוכיו דואמ באכב םירוי םה ,םיריעז תויהל .תוזעונ תופקתה וא הנגה תופקתה - רתויב הבוטה היגטרטסאה תא ךמצעב ר .ואולמב םוקימ לכ לש תולוכיב שמתשה .בירי תפקתה ינפמ הנגה תויהל תולוכי תומוח .ןיינעמ םג הז ,םיטוב םע קחש ,יתימא בירי ךל ןיא םא .ביואה יקנטמ תופצל המל ועדת אל .ןוחצינ ךל איבי הזו ךלש תויופצ יתלב תוטלחהב ביואה תא עיתפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות