משחק םישודקה לכ ליל קילק באינטרנט

                                  Halloween Clicker קחשמ

םישודקה לכ ליל קילק (Halloween Clicker):

.םידיחפמ רתויש המכ םישפחתמ םלוכ הז בלשב יכ םא ,ומצע םישודקה לכ ל .םילודגו םינטק םיכלכולמ םיקירט ידכ ךות ,ףרה אלל קיזהלו רזפתהל ,ם .תפיוזמ תיתימא תצלפמ תנחבה לש הרידנה הנתמה ךל היהת םישודקה לכ לי .תוצלפמה לכ תא רזפת ותרזעב ,ךתושרל דמועה םסק אטאטמ ךל היהי ,ליבק .ארונ דחפי אוהו אטאטמ םע תצלפמ שארב תולק תוכהל קיפסמ