משחק ה'גנינ הציפק באינטרנט

                                  Jumping Ninja קחשמ

ה'גנינ הציפק (Jumping Ninja):

.ולש המיחלה ירושיכ תא םוי ידמ ןמאמ ה'גנינ םחול לכ ,יתימא המיחל ן .םהלש תונמוימה תא ןיבהל םהמ דחאל רוזעל ולכות Ninja Jumping -ב םו .תיקנע םוהת תוצחל ךרטצי ךלש רוביגה .םינוש םילדגב ןבא ידומעב שמתשהל ךרטצי אוה ךכ םשל .םהמ דחא לע דומעת ה'גנינה .דחוימ םלוס תוארל ולכות רבכעה םע ךסמה לע הציחלב .הדשל התוא חלשתו ךלש תומדה לש הציפקה קזוח תא בשחת ותרזעב .אשונל אשונמ ץופקי ה'גנינה ,ךלש םיבושיחה תא ריזחא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות