משחק עשרה םע ןירג סר'גנייר רוואפ באינטרנט

                                  Power Rangers Green with Evil קחשמ

עשרה םע ןירג סר'גנייר רוואפ (Power Rangers Green with Evil):

.שדחה עשרה םע ןירג סר'גנייר רוואפה קחשמב םהילע תובוהאה תויומדה ת .הייוליג לכב עורב תומחלנה תויבויח תויומד םה ,עודיכ ,םיר'גנייר .תושק םיעפשומ תויהל םילוכי םיבוט םירוחב וליפא ,וינפב דומעל השק , .קוריה ר'גניירל הרק הז .לבנל ךפה רוביגהו וכותל רדח עשורמ סוריו .שדחה גיהנמה תא ףיקמש ימ םע דדומתהל םכילע תישאר ךא ,וליבשב םחליה .גיהנמה תא סיבהלו ותחפשמ ינב םע דדומתהל םודאה םחולל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות