משחק ורובונ אל יבוניש באינטרנט

                                  Shinobi No Noboru קחשמ

ורובונ אל יבוניש (Shinobi No Noboru):

.המיחל תויונמא תוחתפתהב הזב הז םירחתמ ורובונו יבוניש :ה'גנינה יר .רתוי םיבוט תויהל םיצור םלוכ לבא ,הדימ התואב םינמוימו םינמוימ ה' .םילפונה םינמויה קמעב תורחת ךורעל וטילחה םה .ןימי דצמ רוביגב טולשל ולכות .םיביצי אל דואמ םהו ,ץעה ילוב לעמ ץופקל ךירצ התא זאו םלעיי היה א .לופיל אלו ריוואב ראשיהל ידכ תוציפקב דואמ רהמ זוזל ךירצ התא .םינקחש ינש ידי לע רתויב הבוטה הרוצב ןגונמ ורובונ אל יבוניש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות