משחק תואקתפרה קחשמ באינטרנט

                                  Adventure Game קחשמ

תואקתפרה קחשמ (Adventure Game):

.ונלש דחוימה תואקתפרהה קחשמב םתוא לבקתו תואקתפרה הצור התא .ןמשו ךיתח רוחב םע דחי םכל הכחמ יסאלק המרופטלפ עסמ .הברה האורו ןמוימ תויהל הצור ומצע אוהו וירמ לש ץירעמ אוה .ןהמ קדסיהל ידכ תופיוזמ תודורו תוצלפמ לע ץופקלו םילודג בהז תועבט .קמחתהל טושפ ףידע ןכלו ,םתיא דדומתהל לוכי אל רוביגה ,םיפפועמ םיר .השדח המרל רובעל םכל ורשפאי ופסאנש תועבטמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות