משחק םירענ תואקתפרה באינטרנט

                                  Boy Adventure קחשמ

םירענ תואקתפרה (Boy Adventure):

.ןילנרדא לש לג שוחל ,שדח והשמ דומלל אמצמ םירסייתמ םהש ללגב אלא , .תואקתפרה יוב קחשמה רוביג ומכ ךרדב עגפו הצר אוה :טושפ לכה ילאוטר .ול רוזעת התאו ,ומצע תוחוכב עסונ רבכ אוהו ,הלעמלמ חמוצ רוחבה .םיינועבצ תיכוכז יקובקבו תוריפ לש ןווגמ ףוסאל ,תומרה לכ תא רובעל .םתומכב היולת השדח המרל רובעל תלוכיהש ןוויכמ ,ןורחאה תא ףוסאל שי .םהילעמ הציפקב םילולבשמ ורהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות