משחק ה'גנינ תליגמ באינטרנט

                                  Ninja Scroller קחשמ

ה'גנינ תליגמ (Ninja Scroller):

.קחורמ ראשיהל לוכי אל ונלש רוביגהו ה'גנינה לש ותדלומ ץראל עיגה ע .םייחה םירוציה לכל סרהו ךשוח םיאיבמש םירוחשה םימחולה תא שוגפל אצ .קדצומ הזו ההובג תוריהמב דדומתי ה'גנינה .הרזע אלל דבל תאז תושעלו םיביואה תא ףוחסל לוכי אוה וז ךרדב קר .ברחב ביואב עגפו דנדנתהל חוורה שקמ לעו ץיפקהל ידכ הלעמל ץח לע הצ .Ninja Scroller -ב יח וניאש וא יח :לושכמ לכל ביגהל ידכ הריהמ הבו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות