משחק הנגהה לדגמ באינטרנט

                                  TowerDefense קחשמ

הנגהה לדגמ (TowerDefense):

.השילפה הלחה ,הנושארה תיביבאה שמשב םמחתהלו עבטב רקבל ידכ ריעל ץו .הכיח אל שיאשכ ,םלוה אל יכה עגרב ףוקתל ופאתשו ימומרע ויה םינמזה .ףקתוה אוהש הביסה הארנכ וזו ,טושפ וניא ונלש בערה לבא .קשנה םוחתב עדמה לש םינורחאה םיגשיהה לכ םיזכורמ וב לדגמ שי זכרמב .ביואה תא דוכלל הצורש וז איה .ומדקתי ביואה תוחוכש לככ םיחתות תסירפ ידי לע TowerDefense -ב לדג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות