משחק ימלוע ברק םיטובור באינטרנט

                                  Robots World Battle קחשמ

ימלוע ברק םיטובור (Robots World Battle):

.ימלוע םיטובור ברקב םלוכ תא סיבהל רומאש ,ךלש םחולה תא ביכרהל ליח .ול יוארה םוקמב קלח לכ ןיקתהל םכל רוזעיש רויצ שי ,ףוליח יקלח תכר .םיילגרו שאר ,ןוילע ףוג גלפ לא ךל ,לאמש די םע לחתה .שומח תויהל בייח טובורה יכ ,קשנ השע .הריזל ותוא איבהל ןמזה עיגה ,ןכומ לזרבה םחול רשאכ .ינפל םוי שממ סנכתהש ביריל הכחמ רבכ התא םש .חצנל ידכ בוציעב םינומטה ךיתולוכיו ךירושיכ ,לנסרא לכב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות