משחק דוואג באינטרנט

                                  Gawd קחשמ

דוואג (Gawd):

.הבור םג ומכ ,תינוכמ ךל שי לנסראבו טפארקניימה םלועב התא .םשמ תאצל לק אל ,םכותל םילפונ םא ,תורובה תא ופקע ,רוזאב ובבותסה .ישומיש המ לכ םשמ לבקו הכיעמ םע רבשנ ,תואספוקה תא האור התאשכ .ןיינעה המ ןיבמ אוהש ינפל גורהל תוריל ,םתוא תוארל ,וצימחת לא ,םו .הרונו הארית אלש ךכ רתתסה ,םיידיב הריחב ךל שי הז בלשב םא .יקפואה יאלמה חול לע וחנוי תוביתב ואצמתש םיטירפה לכ .םהב שמתשהל לוכי התא .דוואגב םידגנתמ לש המלש הצובק דיימ סורהל לוכי ץפנ רמוח ,המגודל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות